گروه فنی و مهندسی

عناوین رشته های گروه فنی و مهندسی :
1.کارشناسی ناپیوسته مهندسی برق دریافت چارت تحصیلی

2. کارشناسی ناپیوسته مهندسی ICT دریافت چارت تحصیلی

3.کارشناسی ناپیوسته مهندسی ساخت و تولید دریافت چارت تحصیلی

4. کارشناسی ناپیوسته مهندسی مکانیک خودرو دریافت چارت تحصیلی

5. کارشناسی ناپیوسته مهندسی نرم افزار دریافت چارت تحصیلی

6 . کارشناسی ناپیوسته عمران دریافت چارت تحصیلی

7 . کارشناسی پیوسته عمران دریافت چارت تحصیلی

8. کاردانی پیوسته ساختمان دریافت چارت تحصیلی

9. کاردانی پیوسته مکانیک خودرو دریافت چارت تحصیلی

10. کاردانی پیوسته کامپیوتر دریافت چارت تحصیلی

11.کاردانی پیوسته الکتروتکنیک دریافت چارت تحصیلی