گروه هنر

عناوین رشته های گروه هنر :

1.کارشناسی ناپیوسته موسیقی - ساز ایرانی  دریافت چارت تحصیلی

2. کارشناسی ناپیوسته گرافیک  دریافت چارت تحصیلی

3. کارشناسی ناپیوسته معماری  دریافت چارت تحصیلی

4. کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری  دریافت چارت تحصیلی

5. کاردانی پیوسته گرافیک  دریافت چارت تحصیلی

6. کاردانی پیوسته موسیقی  دریافت چارت تحصیلی