اساتید راهنمای گروه روانشناسی عمومی

شماره همراه

رشته تحصیلی استاد

نام و نام خانوادگی استاد

09155570530

روانشناسی تربیتی

دکتر حسین مهدیان

09105122391

روانشناسی عمومی

دکتر ملیحه عابدزاده

09390801870

روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی

دکتر سمیه رجب پور

09153845879

روانشناسی عمومی

دکتر عبداله مفاخری

09153815499

روانشناسی

دکتر احمد رضوان

09355843668

روانشناسی عمومی

دکتر پروین همت افزا

09153841233

روانشناسی تربیتی

دکتر نورگلدی یزدانی

09151514996

روانشناسی عمومی

دکتر ایوب قاسمیان

09355932669

روانشناسی

دکتر سعید محمدنیا

09155851660

روانشناسی

دکتر زهرا ودادیان