کلیه مراحل انجام پروپزال

دانشجویانی که قصد انجام پایان نامه خود را دارند می بایست برای تحویل پروپوزال به واحد تحصیلات تکمیلی مراحل ذیل را طی نمایند :

1. انتخاب واحد پایان نامه

2. اطمینان از خالی بودن کد استاد راهنما با مراجعه به واحد تحصیلات تکمیلی

3. تأیید موضوع توسط مدیرگروه و استاد راهنما

4. دریافت فرم شماره 14 ( فرم درخواست اخذ کد استاد راهنما) و کامل نمودن تمامی قسمت های آن

5. انتخاب استاد راهنما ( با کامل نمودن صفحه اول و دوم فایل پروپوزال موجود در سایت مؤسسه و تأیید آن توسط مدیر تحصیلات تکمیلی در روزهای شنبه، دوشنبه و پنج شنبه هر هفته)

6. ثبت استاد راهنما در سیستم توسط کارشناس تحصیلات تکمیلی

7. ثبت موضوع پروپوزال در سایت ایران داک

8. تکمیل تمام امضاهای پروپوزال شامل امضای مدیرگروه، استاد راهنما، استاد ناظر با معرفی مدیرگروه، 2 نفر از اعضای گروه با معرفی مدیرگروه، مدیر پژوهش و دانشجو

9. تسویه مالی واحد پایان نامه

10. تحویل پروپوزال کامل شده با طلق و شیرازه ، نامه ایران داک و برگه تسویه مالی به واحد تحصیلات تکمیلی

11. تصویب و یا عدم تصویب در جلسه شورای تحصیلات تکمیلی

12. درصورت تصویب، 4 ماه و نیم پس از تاریخ تصویب، دانشجو مجاز به دفاع از پایان نامه می باشد.