کلیه مراحل انجام پروپزال

کلیه مراحل انجام پروپزال

 

1. انجام هماهنگی با مدیر گروه جهت معرفی استاد راهنما یا اخذ تاییدیه استاد راهنمای معرفی شده از طرف دانشجو توسط مدیر گروه مربوطه

2. اخذ کد جهت استاد راهنما از واحد تحصیلات تکمیلی

3. موافقت استاد راهنما  ( تکمیل فرم شماره 14 )

4. انتخاب موضوع پایان نامه با راهنمایی استاد راهنما و تکمیل فرم پروپزال استاندارد ( مورد تایید مدیر تحصیلات تکمیلی )

5. ثبت پروپزال در سایت ایران داک  و دریافت تایید آن و تایید پروپزال توسط اساتید راهنما و مدیر گروه

6. اخذ واحد پایان نامه و تایید مالی  (تذکر: دانشجویان کلیه رشته ها موظفند طبق قوانین آموزشی، در ترم 4، واحد پایان نامه را اخذ کنند. )

7. تحویل پروپزال به مدیر تحصیلات تکمیلی جهت تصویب در شورای تحصیلات تکمیلی

8. تایید شورای تحصیلات تکمیلی و دریافت کد پایان نامه