هیات موسس

 

دکتر صاحبعلی اکبری

هوشنگ صالحی

علی لطفی

دکتر مهیار علوی مقدم

دکتر مهدی خرمی

حسین میرزایی ملک آباد

محمد بلوچی

منیژه صالحی