تماس با ما

آدرس : خراسان رضوی - قوچان - کیلومتر 2 جاده قوچان - مشهد انتهای اراضی سیمرغ

تلفن : 47211774-051     47211775-051

دور نگار : 47211773-051

صفحه موسسه در اینستاگرام :

https://www.instagram.com/hakimnezami_uni/

کانال اطلاع رسانی :

https://t.me/HakimNezami_uni