جلسات دفاع دانشجویان گروه مدیریت

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد گروه مدیریت بازرگانی
بدین وسیله به اطلاع می رساند جلسه دفاع  دانشجویان کارشناسی ارشد گروه مدیریت بازرگانی نام برده شده در تاریخ 1400/06/24 به صورت مجازی برگزار می گردد.   

1- آقای سید امیرارسلان موسوی
2- آقای اکبر حسن زاده
3- آقای مهدی رضائی
4- خانم فاطمه انصاری پور
5- خانم آمنه نادریان
6- پیام هنرمند رنجبر


 مدیر تحصیلات تکمیلی  
 بهزاد لطفی

۲۳ شهریور ۱۴۰۰  -  تحصیلات تکمیلی