جلسات دفاع دانشجویان گروه مدیریت

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد گروه مدیریت بازرگانی
بدین وسیله به اطلاع می رساند جلسه دفاع  دانشجویان کارشناسی ارشد گروه مدیریت بازرگانی نام برده شده در تاریخ 1400/06/27 به صورت مجازی برگزار می گردد.   

1- آقای صادق اکبری
2- آقای میلاد حسینی
3- آقای حامد اسماعیلی فرزقی
4- آقای مجتبی جعفری
5- خانم آمنه نادریان

 مدیر تحصیلات تکمیلی  
 بهزاد لطفی

۲۵ شهریور ۱۴۰۰  -  تحصیلات تکمیلی