جلسات دفاع دانشجویان گروه مدیریت

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد گروه مدیریت بازرگانی
بدین وسیله به اطلاع می رساند جلسه دفاع  دانشجویان کارشناسی ارشد گروه مدیریت بازرگانی نام برده شده در تاریخ 1400/06/28 به صورت مجازی برگزار می گردد.   

1- آقای هادی بهروزفر
2- آقای احمد صحافی مقدم
3- آقای سعید آیین پرست
4- آقای محمدحسین هادوی فر


 مدیر تحصیلات تکمیلی  
 بهزاد لطفی

۲۷ شهریور ۱۴۰۰  -  تحصیلات تکمیلی