اطلاعیه تغییر لیست اساتید داور دانشجویان محترم گروه حسابداری و حسابرسی

بدینوسیله به اطلاع می رساند لیست جدید اساتید راهنما و داور دانشجویان محترم گروه حسابداری و حسابرسی به شرح ذیل اعلام می گردد .

لذا از دانشجویان محترم تقاضا دارد پس از تغییر فرم های مربوطه ، حداکثر تا 10 روز قبل از برگزاری جلسات دفاع فرم های خود را به کارشناس تحصیلات تکمیلی ( آقای داودی ) تحویل نمایند .

لطفاً در بارگذاری لیست ، شکیبا باشید ...

۳۰ مرداد ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , تحصیلات تکمیلی