اطلاعیه محل برگزاری جلسات دفاع دانشجویان محترم گروه حسابداری و حسابرسی در روز پنج شنبه 15 شهریور 97

اطلاعیه محل برگزاری جلسات دفاع دانشجویان محترم گروه حسابداری و حسابرسی در روز پنج شنبه 15 شهریور 97

محل برگزاری – استاد راهنما :

کلاس 104( طبقه همکف ) : جناب آقای دکتر لاری ، جناب آقای دکتر شورورزی و جناب آقای دکتر صالحی

اتاق کنفرانس ( طبقه سوم ) : جناب آقای دکتر نقش بندی ، جناب آقای دکتر فیلسرائی و جناب آقای دکتر طالبی

لازم به ذکر است همه عزیزانی که در روز فوق دفاع دارند می بایست راس ساعت 8 صبح در محل موسسه حضور داشته باشند .

۱۴ شهریور ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , تحصیلات تکمیلی