اطلاعیه مهم برای رشته مهندسی عمران

 

قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی عمران: دانشجویانی که با استاد شرفی در طی هفته کلاس دارند؛؛؛؛درصورت عدم حضور دانشجو در کلاس حتی یک جلسه حذف خواهند شد.

و دانشجویانی که با استاد امیر محمد صالحی دارند از هفته آینده کلیه کلاسهای ایشان برگزار میشود

۱۵ مهر ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها