اطلاعیه مهم: فابل توجه دانشجویان کاردانی و کارشناسی

دانشجویان محترمی که با استاد ندا کارآموز درس آمار و احتمالات دارند از هفته جاری کلاس ایشان بطور قطع شروع و درصورت عدم حضور دانشجو حتی یک جلسه حذف میشوند.

۲۲ مهر ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها