اطلاعیه مهم: قابل توجه دانشجویانی که با استاد مهدی ساعدی درس دارند

دانشجویانی که با استاد مهدی ساعدی در روز سه شنبه مورخه 97/07/24 کلاس دارند؛؛؛کلاس ایشان تشکیل نخواهد شد.

۲۴ مهر ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها