اطلاعیه مهم: قابل توجه دانشجویانی که با استاد مریم خوشخو درس دارند.

دانشجویان عزیزی که با استاد مریم خوشخو در روز دوشنبه ساعت 15 الی 17 درس آزمایشگاه دیجیتال دارند؛؛؛این درس به ساعت 15:30 الی 17 تغییر یافته است.

۳۰ مهر ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها