تاریخ دفاع گروه مدیریت

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد گروه مدیریت

دانشجویانی که پروپوزال آنها در جلسه شورای تحصیلات تکمیلی مؤسسه به تصویب رسیده و 4 ماه و 15 روز از تاریخ تصویب پروپوزال تا زمان دفاع آنها گذشته است می رساند در صورت اتمام روند پایان نامه می توانند با مراجعه حضوری و هماهنگی با مدیر تحصیلات تکمیلی کد دفاع برای تاریخ 97/10/20اخذ نمایند.

 مدیر تحصیلات تکمیلی 

  بهزاد لطفی                                   

۰۴ دی ۱۳۹۷  -  تحصیلات تکمیلی