جلسه دفاع گروه مدیریت

به اطلاع دانشجویان علاقمند به شرکت در جلسه دفاع می رساند، جلسه دفاع دانشجوی گروه مدیریت بدین شرح است:

آقای امید سپاهی با عنوان تأثیر بازاریابی رسانه های اجتماعی بر بهبود قابلیت های مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد شرکت ها، تاریخ دفاع: 97/10/6 ساعت 11:30 استاد راهنما: دکتر قاسمی، اساتید داور: دکتر فکور و دکتر نخچیان

۰۵ دی ۱۳۹۷  -  تحصیلات تکمیلی