اطلاعیه مهم(کارشناسی ارشد): قابل توجه دانشجویان رشته حقوق

کلیه کلاسهای دانشجویان رشته حقوق در مقطع کارشناسی ارشد در روز پنج شنبه و جمعه مورخه 97/11/25 - 97/11/26 برگزار نخواهد شد.شروع اولین جلسه ازمورخه 97/12/09 - 97/12/10 می باشد.

۲۴ بهمن ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها