جلسات دفاع گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

به اطلاع دانشجویان علاقمند به شرکت در جلسه دفاع  می رساند، جلسه دفاع دانشجویان رشته آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی به شرح ذیل اعلام می گردد:

 

1. خانم رقیه نظری با عنوان تأثیر تمرینات پیلاتس بر روی خستگی، سلامت روان و کمردرد مادران چندزا در دوره پس از زایمان

استاد راهنما: دکتر محمدی، اساتید داور: دکتر کریمی زاده و دکتر خلاقی ، تاریخ دفاع: 97/12/25ساعت 9

2. خانم سعیده محبی تبار با عنوان مقایسه یک دوره تمرینات منتخب و مدالیته های فیزیوتراپی بر عملکرد، درد، حس وضعیت و تعادل مفصل زانو در افراد دارای استئوارتریت زانو

استاد راهنما: دکتر محمدی، اساتید داور: دکتر کریمی زاده و دکتر خلاقی ، تاریخ دفاع: 97/12/25ساعت 10

3. خانم زهرا علیمیرزایی با عنوان تأثیر یک دوره تمرینات آب درمانی روی شاخص های درد، ناتوانی و آزمون های کنترل حرکت در زنان دارای کمردرد مزمن غیراختصاصی

استاد راهنما: دکتر محمدی، اساتید داور: دکتر کریمی زاده و دکتر خلاقی ، تاریخ دفاع: 97/12/25ساعت 11

4. خانم سمیه سیرجانی با عنوان مقایسه تأثیر هشت هفته تمرین پیلاتس، تعلیقی بر کنترل پاسچر و ناتوانی و شدت درد و عملکرد کمری زنان میانسال مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی

استاد راهنما: دکتر محمدی، اساتید داور: دکتر کریمی زاده و دکتر خلاقی ، تاریخ دفاع: 97/12/25ساعت 12

5. خانم سکینه وجدانی با عنوان تأثیر هشت هفته تمرینات عصبی عضلانی بر عملکرد تعادل کودکان فلج مغزی همی پلژی

استاد راهنما: دکتر محمدی، اساتید داور: دکتر کریمی زاده و دکتر خلاقی ، تاریخ دفاع: 97/12/25ساعت 13

ضمنا مکان برگزاری جلسه دفاع موسسه آموزش عالی حکیم نظامی می باشد.

مدیر تحصیلات تکمیلی

 

۲۲ اسفند ۱۳۹۷  -  تحصیلات تکمیلی