اطلاعیه مهم: قابل توجه دانشجویان درس طراحی خطوط انتقال انرژی و پروژه

دانشجویانی که با استاد حجت اکبری فرخانی درس طراحی انتقال انرژی دارند درس مذکور از مورخه 98/01/24 با استاد حمید کاردانی روز شنبه ساعت 8 الی 10 ارائه شده است و حضور دانشجویان الزامی است؛ در صورت غیبت حتی یک جلسه حذف خواهند شد.

۲۴ فروردین ۱۳۹۸  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها