اطلاعیه(کلاس جبرانی): قابل توجه دانشجویان استاد محترم جناب رجبی

دانشجویان عزیزی که با استاد حامد رجبی درس دارند:

- دروس ماشین 3 و بررسی سیستم قدرت 2 در مورخه 98/02/17 به ترتیب ساعت : 9 الی 10:30 و 11 الی 13

- دروس تاسیسات الکتریکی و آزمایشگاه الکتریکی 98/02/20 به ترتیب ساعت : 13 الی 14:30 و 15 الی 16:30

- دروس ماشین 3 و بررسی سیستم قدرت 2 مورخه 98/02/25 به ترتیب ساعت : 9 الی 10:30 و 11 الی 13

- دروس تاسیسات الکتریکی و آزمایشگاه الکتریکی مورخه 98/02/27 به ترتیب ساعت : 13 الی 14:30 و 15 الی 16:30

- دروس ماشین 3 و بررسی سیستم قدرت 2 مورخه 98/03/01 به ترتیب ساعت : 9 الی 10:30 و 11 الی 13

- درس ماشین مخصوص در مورخه 98/03/03 به ترتیب ساعت : 15 الی 16:30

- دروس ماشین 3 و بررسی سیستم قدرت 2 مورخه 98/03/08 به ترتیب ساعت : 9 الی 10:30 و 11 الی 13

- درس بررسی سیستم قدرت 2 در مورخه 98/03/22 ساعت : 9 الی 10:30 

برگزار می گردد. حضور دانشجویان الزامی و درصورت غیبت حذف خواهند شد.

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها