اجرای طرح گرافیکی بسیار زیبا از دانشجویان گروه گرافیک موسسه

اجرای طرح گرافیکی بسیار زیبا از دانشجویان گروه گرافیک موسسه در طبقه همکف ساختمان آموزشی

عنوان طرح : کتاب و دانشگاه

تاریخ اجرا : 28/02/1398

مدیر گروه : استاد گرامی سرکار خانم آغشته مقدم

استاد ناظر : استاد گرامی سرکار خانم رسولی

دانشجویان طراح : جناب آقای مسعود صادق الحسینی ، جناب آقای محمد شادکام ، سرکار خانم فاطمه خادمپیر

 

 

 

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸  -  اطلاعیه ها و اخبار , دانشجویی فرهنگی