تاریخ دفاع پیشنهادی گروه حقوق

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد گروه حقوق

دانشجویانی که پروپوزال آنها در جلسه شورای تحصیلات تکمیلی مؤسسه به تصویب رسیده و 4 ماه و 15 روز از تاریخ تصویب پروپوزال تا زمان دفاع آنها گذشته است می رساند در صورت اتمام روند پایان نامه می توانند با مراجعه حضوری و هماهنگی با مدیر تحصیلات تکمیلی کد دفاع برای تاریخ 98/5/24اخذ نمایند. خاطر نشان می شود حداکثر یک ماه قبل از این تاریخ، جهت دریافت تاریخ دفاع مراجعه نمایند.

 مدیر تحصیلات تکمیلی 

  بهزاد لطفی                                  

۱۰ تیر ۱۳۹۸  -  تحصیلات تکمیلی