جلسه دفاع گروه حقوق

به اطلاع دانشجویان علاقمند به شرکت در جلسات دفاع می رساند، جلسات دفاع دانشجویان گروه حقوق خصوصی در تاریخ پنج شنبه 98/4/20به شرح ذیل اعلام می گردد:

1. آقای تقی توئی با عنوان:  خسارت ناشی از توقف کامیون در مرز ( براساس کنوانسیون سی ام آر)، استاد راهنما: آقای دکتر محسن سروری، اساتید داور: آقای دکتر مصطفی غفوریان نژاد و آقای دکتر محسن لعل علیزاده، ساعت 9

2. آقای رضا عبدالهی با عنوان: داده های نوین لایحه آیین دادرسی تجاری در حمایت از اصول راقیه دادرسی، استاد راهنما: آقای دکتر محسن سروری، اساتید داور: آقای دکتر مصطفی غفوریان نژاد و آقای دکتر محسن لعل علیزاده، ساعت 10

3. خانم فاطمه زینل با عنوان: نمودهای مسئولیت مدنی دولت در قانون هوای پاک، استاد راهنما: آقای دکتر محسن سروری، اساتید داور: آقای دکتر مصطفی غفوریان نژاد و آقای دکتر محسن لعل علیزاده، ساعت 11

4. خانم اکرم جلیلی با عنوان: مسئولیت مدنی ناشی از تاخیر و لغو پروازها در حقوق ایران و اسناد بین المللی، استاد راهنما: آقای دکتر محسن لعل علیزاده، اساتید داور: آقای دکتر مصطفی غفوریان نژاد و آقای دکتر محسن سروری، ساعت 12

ضمناً مکان برگزاری جلسات دفاع در مؤسسه آموزش عالی حکیم نظامی برگزار می گردد.

۱۷ تیر ۱۳۹۸  -  تحصیلات تکمیلی