تحویل درخواست های دانشجویی مقطع کارشناسی ارشد صرفا به واحد تحصیلات تکمیلی

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد می رساند تنها به درخواست های دانشجویی پاسخ داده می شود که صرفا به واحد تحصیلات تکمیلی ارائه شده باشد وبه درخواست های دانشجویی که به واحدهای دیگر تحویل داده شود ترتیب اثر داده نمی شود.

مدیر تحصیلات تکمیلی 

بهزاد لطفی                                  

۰۳ مرداد ۱۳۹۸  -  تحصیلات تکمیلی