اطلاعیه جلسه دفاع دانشجویان محترم کارشناسی ارشد حسابداری و حسابرسی . یکشنبه 24شهریور 1398

اطلاعیه جلسه دفاع دانشجویان محترم کارشناسی ارشد حسابداری و حسابرسی
یک شنبه 24 شهریور  1398

به اطلاع دانشجویان علاقمند به شرکت در جلسات دفاع می رساند، جلسات دفاع دانشجویان گروه حسابداری و حسابرسی در تاریخ یک شنبه 98/06/24 به شرح ذیل اعلام می گردد:
1)آقای محمدجواد عظیمی  با عنوان:  تأثیر دستکاری فعالیت های واقعی بر اظهارنظر تداوم فعالیت حسابرسی، استاد راهنما: آقای دکتر شورورزی، اساتید داور: آقای دکتر لاری و آقای دکتر صالحی، ساعت 8
2)آقای مجتبی قربی  با عنوان: تأثیر پاداش مدیریت بر توانایی و قدرت مدیرعامل: شواهدی از بورس اوراق بهادار ایران، استاد راهنما: آقای دکتر شورورزی، اساتید داور: آقای دکتر موسوی شیری و آقای دکتر لاری، ساعت 9
3)خانم پریسا مقدس بردر  با عنوان: بررسی ریسک کنترل داخلی و حسابرسی در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران، استاد راهنما: آقای دکتر موسوی شیری، اساتید داور: آقای دکتر صالحی و آقای دکتر لاری، ساعت 10
4)خانم کبری هوشمند  با عنوان: ارتباط بین ویژگی های کمیته حسابرسی و قابلیت مقایسه اطلاعات مالی، استاد راهنما: آقای دکتر موسوی شیری، اساتید داور: آقای دکتر لاری و آقای دکتر صالحی، ساعت 11
5)خانم بهاره رشیدی  با عنوان: بررسی تأثیر نسبت های اهرمی، نقدینگی، فعالیت و تقسیم سود بر ریسک سیستماتیک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، استاد راهنما: آقای دکتر شورورزی، اساتید داور: آقای دکتر لاری و آقای دکتر موسوی شیری، ساعت 12
6)خانم زهرا قشقائی با عنوان:  تأثیر مدت زمان حسابرسی بر کیفیت سود، استاد راهنما: آقای دکتر لاری، اساتید داور: آقای دکتر موسوی شیری و آقای دکتر صالحی، ساعت 13
7)خانم مریم رهنما  با عنوان: بررسی رابطه بین ارزش سرمایه فکری با ارزش بازار نسبت به ارزش دفتری در شرکت ها، استاد راهنما: آقای دکتر شورورزی، اساتید داور: آقای دکتر لاری و آقای دکتر موسوی شیری، ساعت 14
8)آقای امین ولی زاده با عنوان:  رابطه بین نوسانات سود با بازده اضافی، استاد راهنما: آقای دکتر صالحی، اساتید داور: آقای دکتر موسوی شیری و آقای دکتر لاری، ساعت 15
9)آقای شهرام شعبانی با عنوان:  بررسی اثربخشی کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی بر کیفیت افشای داوطلبانه شرکت، استاد راهنما: آقای دکتر صالحی، اساتید داور: آقای دکتر موسوی شیری و آقای دکتر لاری، ساعت 16

ضمناً مکان برگزاری جلسات دفاع در مؤسسه آموزش عالی حکیم نظامی می باشد .

#تحصیلات_تکمیلی

۲۳ شهریور ۱۳۹۸  -  اطلاعیه ها و اخبار , تحصیلات تکمیلی