اطلاعیه جلسه دفاع دانشجویان محترم کارشناسی ارشد روانشناسی . پنج شنبه 28 شهریور 1398

اطلاعیه جلسه دفاع دانشجویان محترم کارشناسی ارشد روانشناسی
پنج شنبه 28 شهریور  1398

به اطلاع دانشجویان علاقمند به شرکت در جلسات دفاع می رساند، جلسات دفاع دانشجویان گروه روانشناسی در تاریخ پنج شنبه 98/06/28 به شرح ذیل اعلام می گردد:

1)آقای غلامرضا عصمتی  با عنوان:  بررسی رابطه استحکام ذهنی و شادکامی با تاب آوری در مقابل درد در بین ورزشکاران، استاد راهنما: آقای دکتر نجات، اساتید داور: آقای دکتر مهدیان و آقای دکتر خاکپور، ساعت 8
2)خانم نسترن ذوقی با عنوان: رابطه بین سبک های خورد و خوراک هیجانی، بیرونی و بازداری شده با شاخص توده بدنی، استاد راهنما: آقای دکتر خاکپور، اساتید داور: آقای دکتر مهدیان و آقای دکتر نجات، ساعت 9
3)خانم عصمت ذبیحی  با عنوان: بررسی رابطه بین باوجدان بودن و سازگاری زناشویی باتوجه به نقش تعدیل کنندگی رضایت جنسی در کارکنان شعب بانک ملت مشهد، استاد راهنما: آقای دکتر خاکپور، اساتید داور: آقای دکتر مهدیان و آقای دکتر نجات، ساعت 10
4)خانم تکتم رضایی برون با عنوان: بررسی اثربخشی امید درمانی گروهی بر تاب آوری و ماندگاری بر درمان زنان معتاد تحت درمان نگهدارنده با متادون (MMT) شهر مشهد، استاد راهنما: آقای دکتر خاکپور، اساتید داور: آقای دکتر مهدیان و آقای دکتر نجات، ساعت 11
5)خانم زهرا رضائی  با عنوان: بررسی تأثیر آموزش گروهی واقعیت درمانی گلاسر بر مسئولیت پذیری و اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه دوم، استاد راهنما: آقای دکتر خاکپور، اساتید داور: آقای دکتر مهدیان و آقای دکتر نجات، ساعت 12
6)خانم فریده صابری فرد با عنوان:  رابطه الگوهای ارتباطی و رضایت از زندگی زناشویی با مهارت حل مسئله در دانشجویان پزشکی، استاد راهنما: آقای دکتر خاکپور، اساتید داور: آقای دکتر مهدیان و آقای دکتر نجات، ساعت 13

ضمناً مکان برگزاری جلسات دفاع ( گروه بالا ) کلاس 301 می باشد.

1)خانم مهسا جعفری  با عنوان:  رابطه بین سبک های عشق ورزی و سبک های شناختی با هوش هیجانی دانشجویان دختر متأهل دانشگاه آزاد مشهد ، استاد راهنما: آقای دکتر اکبری، اساتید داور: آقای دکتر کدخدا و خانم دکتر رجب پور، ساعت 8
2)آقای حجت براتی با عنوان: اثربخشی درمان راه حل محور بر تعارض کار- خانواده و استرس ادراک شده کارکنان بیمارستان فاروج، استاد راهنما: آقای دکتر اکبری، اساتید داور: آقای دکتر کدخدا و خانم دکتر رجب پور، ساعت 9
3)آقای حمید فتاحی  با عنوان: اثربخشی درمان گروهی ذهن آگاهی بر اضطراب، خودباوری و رضایت زناشویی مبتلایان به دیابت نوع 2، استاد راهنما: آقای دکتر کدخدا، اساتید داور: خانم دکتر رجب پور و آقای دکتر اکبری، ساعت 10
4)آقای عبدالحکیم منصوریان با عنوان: بررسی رابطه خودتنظیمی عاطفی با شادکامی و امید به زندگی در بیماران جراحی قلب باز، استاد راهنما: آقای دکتر کدخدا، اساتید داور: آقای دکتر اکبری و خانم دکتر رجب پور، ساعت 11
5)خانم زهرا مرکوئی  با عنوان: اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر افسردگی و انعطاف پذیری شناختی بیماران مبتلا به میگرن، استاد راهنما: آقای دکتر کدخدا، اساتید داور: آقای دکتر اکبری و خانم دکتر رجب پور، ساعت 12
6)خانم فاطمه رضاقلی زاده با عنوان:  اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر نشانگان بالینی و رضایتمندی جنسی مردان معتاد تحت درمان متادون، استاد راهنما: آقای دکتر کدخدا، اساتید داور: آقای دکتر اکبری و خانم دکتر رجب پور، ساعت 13

 ضمناً مکان برگزاری جلسات دفاع کلاس 302 می باشد.


#تحصیلات_تکمیلی

۲۷ شهریور ۱۳۹۸  -  اطلاعیه ها و اخبار , تحصیلات تکمیلی