اطلاعیه جلسه دفاع دانشجویان محترم کارشناسی ارشد حسابداری و حسابرسی . پنج شنبه 28 شهریور 1398

اطلاعیه جلسه دفاع دانشجویان محترم کارشناسی ارشد حسابداری و حسابرسی
 پنج شنبه 28 شهریور  1398

به اطلاع دانشجویان علاقمند به شرکت در جلسات دفاع می رساند، جلسات دفاع دانشجویان گروه حسابداری و حسابرسی در تاریخ پنج شنبه 98/06/28 به شرح ذیل اعلام می گردد:

1)خانم فرشته شرفیان  با عنوان:  بررسی رابطه رتبه اعتباری، محافظه کاری و اجتناب از پرداخت مالیات، استاد راهنما: آقای دکتر سعیدی، اساتید داور: آقای دکتر فیلسرائی و آقای دکتر نقش بندی، ساعت 8
2)خانم نسیبه مدیر  با عنوان: بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی و تجدید ارائه صورت های مالی بر جریان نقد عملیاتی و تغییر حسابرس، استاد راهنما: آقای دکتر سعیدی، اساتید داور: آقای دکتر لاری و آقای دکتر نقش بندی، ساعت 9
3)خانم زینب رضائی  با عنوان: بررسی تأثیر همزمانی قیمت سهام بر آگاهی بخشی قیمت سهام و سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، استاد راهنما: آقای دکتر سعیدی، اساتید داور: آقای دکتر فیلسرائی و آقای دکتر نقش بندی، ساعت 10
4)آقای محمد ولی نژاد  با عنوان: تأثیر وجود مدیریت ریسک و کمیته حسابرسی بر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت، استاد راهنما: آقای دکتر نقش بندی، اساتید داور: آقای دکتر سعیدی و آقای دکتر فیلسرائی، ساعت 11
5)آقای بهمن کریمی  با عنوان: بررسی تأثیر تأخیر غیرعادی در گزارش های حسابرس و ضعف کنترل های داخلی بر ریسک سقوط قیمت سهام در آینده، استاد راهنما: آقای دکتر نقش بندی، اساتید داور: آقای دکتر لاری و آقای دکتر فیلسرائی، ساعت 12
6)خانم ناهید آسایان با عنوان:  بررسی تأثیر ویژگی های هیئت مدیره و تفکیک مالکیت بر هزینه های نمایندگی و عملکرد شرکت، استاد راهنما: آقای دکتر سعیدی، اساتید داور: آقای دکتر نقش بندی و آقای دکتر فیلسرائی، ساعت 13
7)آقای بهروز پولادی  با عنوان:  بررسی تأثیر پاداش و بیش اطمینانی مدیران بر اجتناب از پرداخت مالیات، استاد راهنما: آقای دکتر فیلسرائی، اساتید داور: آقای دکتر لاری و آقای دکتر سعیدی، ساعت 14
8)آقای سید شهرام وهاب زاده  با عنوان: بررسی تأثیر رشد شرکت و تأمین مالی بر سرعت تعدیل وجه نقد، استاد راهنما: آقای دکتر فیلسرائی، اساتید داور: آقای دکتر لاری و آقای دکتر سعیدی، ساعت 15
9)آقای علی مهرداد  با عنوان: بررسی تأثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر تغییرات ریسک سیستماتیک، استاد راهنما: آقای دکتر نقش بندی، اساتید داور: آقای دکتر فیلسرائی و آقای دکتر سعیدی، ساعت 16
10)خانم سمانه خجسته  با عنوان: بررسی تأثیر تمایلات احساسی سرمایه گذاران بر مسئولیت پذیری اجتماعی باتوجه به نقش مالکیت دولتی، استاد راهنما: آقای دکتر سعیدی، اساتید داور: آقای دکتر نقش بندی و آقای دکتر فیلسرائی، ساعت 17
11)آقای مجتبی حیدرزاده  با عنوان: بررسی رابطه بیش ارزشیابی سهام، حاکمیت شرکتی و رقابت در بازار محصول، استاد راهنما: آقای دکتر نقش بندی، اساتید داور: آقای دکتر لاری و آقای دکتر فیلسرائی، ساعت 18
12)آقای حسن مطرانلویی  با عنوان: رابطه بین برخی ویژگی های شرکت و حق الزحمه حسابرسی، استاد راهنما: آقای دکتر ودیعی، اساتید داور: آقای دکتر نقش بندی و آقای دکتر فیلسرائی، ساعت 19

ضمناً مکان برگزاری جلسات دفاع کلاس 104 می باشد.


#تحصیلات_تکمیلی

۲۷ شهریور ۱۳۹۸  -  اطلاعیه ها و اخبار , تحصیلات تکمیلی