اطلاعیه: قابل توجه دانشجویان رشته عمران

► ► دانشجویانی که با استاد هانیه قامتی درس طراحی معماری شهرسازی در مورخه 1398/07/13 ساعت 10 الی 12 کلاس دارند این درس در تاریخ مذکور استثنا ساعت 12 الی 13:30 برگزار می گردد.

►► عزیزانی که با محسن میثاقی در مورخه 1398/07/13 درس مدیریت ساخت دارند در تاریخ مذکور اسثنا ساعت 13 الی 15 برگزار می گردد.

۱۳ مهر ۱۳۹۸  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها