جلسه دفاع گروه حقوق خصوصی

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد گروه حقوق خصوصی

به اطلاع دانشجویان گروه حقوق خصوصی علاقمند به شرکت در جلسه دفاع از پایان نامه می رساند، جلسه دفاع خانم فهیمه محمدی با عنوان: ضوابط تعیین مسئولیت میان اسباب متعدد در فقه امامیه، حقوق و رویه قضایی در تاریخ 98/7/25در ساعت 9  (استاد راهنما: دکتر لعل علیزاده و اساتید داور: دکتر سروری و دکتر سبیانی) در مؤسسه آموزش عالی حکیم نظامی برگزار می گردد.

 مدیر تحصیلات تکمیلی

بهزاد لطفی

۲۴ مهر ۱۳۹۸  -  تحصیلات تکمیلی