جلسه توجیهی گروه حقوق خصوصی

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد گروه حقوق خصوصی

به اطلاع دانشجویان محترم کارشناسی ارشد گروه حقوق خصوصی می رساند جلسه توجیهی دانشجویان در تاریخ پنج شنبه 2 آبان 98 ساعت 12 در مؤسسه آموزش عالی حکیم نظامی برگزار می گردد. ضمنأ شرکت در جلسه برای تمام دانشجویان الزامی است.

 مدیر تحصیلات تکمیلی 

 بهزاد لطفی

۲۹ مهر ۱۳۹۸  -  تحصیلات تکمیلی