جلسات دفاع گروه مدیریت

به اطلاع دانشجویان علاقمند به شرکت در جلسات دفاع می رساند، جلسات دفاع دانشجویان گروه مدیریت در تاریخ چهارشنبه 98/8/1به شرح ذیل اعلام می گردد:

1. آقای سهیل اسمعیل پور  با عنوان:  بررسی رابطه بین نام تجاری شرکت با رفتار شهروندی کارکنان ( مطالعه موردی شرکت مخابرات منطقه خراسان رضوی)، استاد راهنما: آقای دکتر کریمی، اساتید داور: آقای دکتر لکزی و آقای دکتر مخملی، ساعت 9

2. آقای امین برادران صفار با عنوان: رابطه بین کار هیجانی و جهت گیری مشتری درمیان کارکنان با نقش میانجی مسخ شخصیت ( مورد مطالعه: کارکنان شعب بانک ملی مشهد)، استاد راهنما: آقای دکتر کریمی، اساتید داور: آقای دکتر لکزی و آقای دکتر مخملی، ساعت 10

3. آقای مهدی بابائی  با عنوان:  تأثیر کیفیت خدمات و ارزش خدمات بر رضایت مشتری از طریق پیوند مشتری، استاد راهنما: آقای دکتر کریمی، اساتید داور: آقای دکتر لکزی و آقای دکتر مخملی، ساعت 11

ضمناً مکان برگزاری جلسات دفاع، مؤسسه آموزش عالی حکیم نظامی می باشد.

مدیر تحصیلات تکمیلی

بهزاد لطفی

۲۹ مهر ۱۳۹۸  -  تحصیلات تکمیلی