جلسات دفاع گروه روانشناسی

به اطلاع دانشجویان علاقمند به شرکت در جلسات دفاع می رساند، جلسات دفاع دانشجویان گروه روانشناسی در تاریخ سه شنبه 98/7/30به شرح ذیل اعلام می گردد:

1. خانم سمانه معبودی نژاد  با عنوان:  بررسی رابطه سبک های دلبستگی و تعارض زناشویی با کیفیت زندگی و خودباوری زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره مشهد، استاد راهنما: آقای دکتر کدخدا، اساتید داور: آقای دکتر مهدیان و خانم دکتر رجب پور، ساعت 10

2. آقای امیرحسین هادی خان هرسینی  با عنوان: رابطه اختلالات روانی و خصیصه های شخصیتی با همسرآزاری در افراد دارای سابقه خشونت خانگی، استاد راهنما: خانم دکتر رجب پور، اساتید داور: آقای دکتر مهدیان و آقای دکتر کدخدا، ساعت 11

ضمناً مکان برگزاری جلسات دفاع در مؤسسه آموزش عالی حکیم نظامی برگزار می گردد.

مدیر تحصیلات تکمیلی

بهزاد لطفی

۲۹ مهر ۱۳۹۸  -  تحصیلات تکمیلی