جلسات دفاع گروه مدیریت

به اطلاع دانشجویان علاقمند به شرکت در جلسات دفاع می رساند، جلسات دفاع دانشجویان گروه مدیریت در تاریخ پنج شنبه 98/8/9به شرح ذیل اعلام می گردد:

1. آقای مجتبی گل مزرجی با عنوان:  بررسی تأثیر بدرفتاری مشتری بر تبلیغات شفاهی منفی با درنظرگرفتن نقش میانجی عملکرد کارکنان و نقش تعدیلگر سرزنش مشتری ( مورد مطالعه: کارکنان شرکت به نشر آستان قدس رضوی)، استاد راهنما: آقای دکتر رمضانی، اساتید داور: آقای دکتر جمشیدی و خانم دکتر صانعی، ساعت 8

2. خانم ازمیرا نصیحتی گیلوایی  با عنوان: تأثیر شبکه اجتماعی، اعتماد اجتماعی و اهداف مشترک در نگرش نشر دانش سازمانی ( مورد مطالعه: بیمارستان سینا مشهد)، استاد راهنما: آقای دکتر رمضانی، اساتید داور: آقای دکتر جمشیدی و خانم دکتر صانعی، ساعت 9

3. آقای آرشام باصری  با عنوان: بررسی رابطه بین تصویر ذهنی و ارزش ویژه برند ازنظر مصرف کننده در رضایت و وفاداری مشتریان بانک ملت ( مطالعه موردی: شعبه احمدآباد مشهد)، استاد راهنما: آقای دکتر اکبری، اساتید داور: آقای دکتر فکور و آقای دکتر نادری، ساعت 12

4. آقای محمود لعل عوضپور با عنوان: ارزیابی نقش تعدیل گری استراتژی های کاهنده ریسک های پروژه در ارتباط بین عوامل تأخیر و عملکرد پروژه ها، استاد راهنما: آقای دکتر اکبری، اساتید داور: آقای دکتر فکور و آقای دکتر نادری، ساعت 13

5. آقای محمد عوامی  با عنوان: بررسی تأثیر عناصر تشکیل دهنده ( هویت) برند بر نیت خرید مصرف کنندگان با نقش میانجی گری کیفیت ادراک شده و ذهنیت از برند، استاد راهنما: آقای دکتر اکبری، اساتید داور: آقای دکتر فکور و آقای دکتر نادری، ساعت 14

ضمناً مکان برگزاری جلسات دفاع در مؤسسه آموزش عالی حکیم نظامی برگزار می گردد.

مدیر تحصیلات تکمیلی

بهزاد لطفی

 

 

۰۸ آبان ۱۳۹۸  -  تحصیلات تکمیلی