جلسه دفاع گروه مدیریت

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد گروه مدیریت

به اطلاع دانشجویان گروه مدیریت علاقمند به شرکت در جلسه دفاع از پایان نامه می رساند، جلسه دفاع خانم آسیه جهانی یامی با عنوان: بررسی تاثیر دستکاری فعالیت های واقعی بر اظهارنظر حسابرس در تداوم فعالیت برای شرکت های درمانده مالی در تاریخ 98/9/21در ساعت 12  (استاد راهنما: دکتر دعائی و اساتید داور: دکتر فکور و دکتر نقش بندی) در مؤسسه آموزش عالی حکیم نظامی برگزار می گردد.

 مدیر تحصیلات تکمیلی

 بهزاد لطفی               

۲۰ آذر ۱۳۹۸  -  تحصیلات تکمیلی