جلسات دفاع گروه حقوق خصوصی

به اطلاع دانشجویان علاقمند به شرکت در جلسات دفاع می رساند، جلسات دفاع دانشجویان گروه حقوق خصوصی در تاریخ پنج شنبه 98/10/5به شرح ذیل اعلام می گردد:

1. خانم رویا عمارلو با عنوان:  مسئولیت مدنی متولیان وقف در حقوق ایران و فقه اسلامی، استاد راهنما: آقای دکتر نجفیان، اساتید داور: آقای دکتر سروری و آقای دکتر غفوریان نژاد، ساعت 8

2. خانم مهناز فیض پور  با عنوان:  آثار وصیت بر جهت در فقه امامیه و حقوق ایران، استاد راهنما: آقای دکتر غفوریان نژاد، اساتید داور: آقای دکتر سروری و آقای دکتر نجفیان، ساعت 9

ضمناً مکان برگزاری جلسات دفاع موسسه آموزش عالی حکیم نظامی می باشد.

مدیر تحصیلات تکمیلی

بهزاد لطفی

۰۴ دی ۱۳۹۸  -  تحصیلات تکمیلی