جلسات دفاع گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

به اطلاع دانشجویان علاقمند به شرکت در جلسات دفاع می رساند، جلسات دفاع دانشجویان گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی در تاریخ چهارشنبه 98/10/18به شرح ذیل اعلام می گردد:

1. آقای پوریا رضازاده  با عنوان:  تاثیر حمل کوله پشتی در وزن های مختلف بر روی شاخص استاهلی در میان دانش آموزان پسر 10 تا 12 سال، استاد راهنما: آقای دکتر ارجی، اساتید داور: آقای دکتر کریمی زاده و آقای دکتر خلاقی، ساعت 11:30

2. آقای پوریا جعفرنیا با عنوان:  اثر و ماندگاری تمرینات هاپینگ بر روی نقص الگوی حرکتی و کنترل قامت در ورزشکاران دارای بی ثباتی مزمن مچ پا، استاد راهنما: آقای دکتر ارجی، اساتید داور: آقای دکتر کریمی زاده و آقای دکتر خلاقی، ساعت 12:30

3. آقای هادی قربانیان  با عنوان:  بررسی وضعیت ارگونومیک تجهیزات محیط کلاس و اندازه های آنتروپومتریک و ارتباط آن با ناهنجاری های وضعیتی ستون فقرات دانش آموزان 8 تا 12 سال شهرستان فاروج، استاد راهنما: خانم دکتر حقیقی، اساتید داور: آقای دکتر ارجی و آقای دکتر خلاقی، ساعت 14

مدیر تحصیلات تکمیلی

بهزاد لطفی

 

ضمناً مکان برگزاری جلسات دفاع، موسسه آموزش عالی حکیم نظامی می باشد.

۱۷ دی ۱۳۹۸  -  تحصیلات تکمیلی