جلسه دفاع گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

به اطلاع دانشجویان علاقمند به شرکت در جلسات دفاع می رساند، جلسات دفاع دانشجویان گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی در تاریخ پنج شنبه 98/10/19به شرح ذیل اعلام می گردد:

1. آقای حسن صداقت  با عنوان:  تاثیر شش هفته تمرین آرامش روانی بر وضعیت ساختار قامتی دانش آموزان دارای افسردگی خفیف دوره متوسطه 2 ناحیه 7 مشهد، استاد راهنما: آقای دکتر ارجی، اساتید داور: آقای دکتر کریمی زاده و آقای دکتر خلاقی، ساعت 11:30

2. خانم هما سدات عرفانیان سیدی  با عنوان:  اثر یک دوره تمرینات بازآموزی راه رفتن بر شاخص های بیومکانیک راه رفتن زنان سالمند، استاد راهنما: آقای دکتر کریمی زاده، اساتید داور: آقای دکتر ارجی و آقای دکتر خلاقی، ساعت 17

3. خانم سمیرا قهارپور  با عنوان:  تعیین رابطه بین ویژگی های شاخص آنتروپومتریکی با حس عمقی اندام تحتانی و الگوهای حرکتی، استاد راهنما: آقای دکتر کریمی زاده، اساتید داور: آقای دکتر ارجی و آقای دکتر خلاقی، ساعت 18

مدیر تحصیلات تکمیلی

بهزاد لطفی

 

ضمناً مکان برگزاری جلسات دفاع،  موسسه آموزش عالی حکیم نظامی می باشد.

۱۷ دی ۱۳۹۸  -  تحصیلات تکمیلی