جلسات دفاع گروه حسابداری و حسابرسی

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد گروه حسابداری و حسابرسی

به اطلاع آن دسته ازدانشجویانی که علاقمند به شرکت در جلسات دفاع از پایان نامه هستند می رساند، جلسات دفاع گروه حسابداری و حسابرسی در تاریخ 98/12/1از ساعت 13 لغایت 15  برگزار می گردد.

 مدیر تحصیلات تکمیلی

 بهزاد لطفی

۲۹ بهمن ۱۳۹۸  -  تحصیلات تکمیلی