وضعیت پروپوزال دانشجویان

طبق مصوبات جلسه شورای تحصیلات تکمیلی مورخ 98/11/24پروپوزال دانشجویان ذیل مورد بررسی قرار گرفت :

ردیف

نام دانشجو

شماره دانشجویی

رشته تحصیلی

وضعیت پروپوزال

1

فرشته رضاپور

97182133

مدیریت بازرگانی- بازاریابی

 تصویب مشروط

2

رضا یوسفی یوسفخانی

96182346

مدیریت بازرگانی- بازاریابی

تصویب 

3

هدا قلیچی مقدم سکه

97183120

حسابرسی

تصویب مشروط 

4

احمد اسدی

97183101

حسابرسی

تصویب مشروط 

5

زهرا مرید احمدی یزدی

97183124

حسابرسی

 تصویب مشروط 

6

مهسا رمضانی

97183111

حسابرسی

 تصویب مشروط 

7

علی قنبری

96183154

حسابرسی

 تصویب

8

محمدرضا قدمیاری

97181156

حسابداری

تصویب مشروط  

9

حجت خطیب

97181120

حسابداری

 تصویب مشروط 

10

رسول رئوف

97181133

حسابداری

 تصویب مشروط 

11

ابراهیم احتساب

97181101

حسابداری

 تصویب مشروط 

12

نرگس اصغری

97181104

حسابداری

 تصویب مشروط 

13

محسن جویباری مقدم

97185121

مدیریت بازرگانی- بازرگانی بین المللی

 تصویب مشروط 

14

شیرین جمالی نسب

97185120

مدیریت بازرگانی- بازرگانی بین المللی

 تصویب مشروط 

15

فرزانه پورحسن

97185115

مدیریت بازرگانی- بازرگانی بین المللی

 تصویب مشروط 

16

علی غلام زاده

97186146

حقوق خصوصی

 تصویب مشروط 

17

سید امید عادل احمدیان

96186148

حقوق خصوصی

 تصویب نشد

18

علی اصغر نوروزی

97186168

حقوق خصوصی

 تصویب مشروط 

19

مهدی صفایی

97184133

مدیریت بازرگانی- تجارت الکترونیکی

 تصویب مشروط 

 

 

 

۳۰ بهمن ۱۳۹۸  -  تحصیلات تکمیلی