تحویل پروپوزال

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد

بدین وسیله به اطلاع می رساند دانشجویانی که تمایل به ارائه پروپوزال دارند می توانند نسخه (pdf) پروپوزال را حداکثر تا تاریخ 99/2/4در کانال تحصیلات تکمیلی موسسه قرار دهند و لطفا دقت نمایند که فایل ارسالی با شماره دانشجویی ذخیره گردد. خاطر نشان می شود کلیه تائیدها تا اطلاع ثانوی به صورت عکس قابل قبول می باشد.

 مدیر تحصیلات تکمیلی

  بهزاد لطفی                             

۲۴ فروردین ۱۳۹۹  -  تحصیلات تکمیلی