موکول شدن جلسه شورای تحصیلات تکمیلی به 99/2/18

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد

به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد کلیه رشته ها می رساند، باتوجه به شرایط پیش آمده و ازدحام تعداد پروپوزال ها، جلسه شورای تحصیلات تکمیلی موسسه به 99/2/18موکول گردید و آخرین مهلت تحویل پروپوزال به صورت کامل به واحد تحصیلات تکمیلی 99/2/11می باشد.

 مدیر تحصیلات تکمیلی 

 بهزاد لطفی                                   

۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۹  -  تحصیلات تکمیلی