جلسات دفاع گروه مدیریت

قابل توجه دانشجویان محترم گروه مدیریت بازرگانی

بدین وسیله به اطلاع می رساند جلسات دفاع گروه مدیریت بازرگانی در تاریخ 99/3/21به صورت  نیمه حضوری و به شرح ذیل اعلام می گردد : 

1. آقای مجید حیرانی

2. آقای مهرداد سیفی

3. آقای مجید جوشنی

4. آقای محمد فیروزه

5. آقای مرتضی خرقانی

6. آقای منوچهر محمدشاهی    

مدیر تحصیلات تکمیلی 

بهزاد لطفی                

۲۰ خرداد ۱۳۹۹  -  تحصیلات تکمیلی