جلسات دفاع گروه حقوق خصوصی

قابل توجه دانشجویان محترم گروه حقوق خصوصی

بدین وسیله به اطلاع می رساند جلسات دفاع گروه حقوق خصوصی در تاریخ 99/3/22به صورت  حضوری و به شرح ذیل اعلام می گردد : 

 1. آقای علی اکبر اسدی

2. آقای حسن دشتبان

3. آقای جعفر حسینی

مدیر تحصیلات تکمیلی

بهزاد لطفی             

۲۰ خرداد ۱۳۹۹  -  تحصیلات تکمیلی