جلسات دفاع گروه مدیریت

قابل توجه دانشجویان محترم گروه مدیریت بازرگانی

بدین وسیله به اطلاع می رساند جلسات دفاع گروه مدیریت بازرگانی در تاریخ 99/3/27به صورت  نیمه حضوری و به شرح ذیل اعلام می گردد : 

 1. خانم ریحانه فدائی وطن

2. آقای میلاد ترنج

3. خانم رقیه مهدوی

4. آقای هادی حسینی طوسی

مدیر تحصیلات تکمیلی

بهزاد لطفی              

۲۶ خرداد ۱۳۹۹  -  تحصیلات تکمیلی