جلسات دفاع گروه حقوق خصوصی

قابل توجه دانشجویان محترم گروه حقوق خصوصی

بدین وسیله به اطلاع می رساند جلسات دفاع گروه حقوق خصوصی در تاریخ 99/4/19به صورت  حضوری و به شرح ذیل اعلام می گردد : 

 1. آقای امید عادل احمدیان

2. آقای عطا متین فر

3. آقای علی اصغر نوروزی

مدیر تحصیلات تکمیلی 

بهزاد لطفی            

۱۸ تیر ۱۳۹۹  -  تحصیلات تکمیلی