جلسات دفاع گروه حسابداری و حسابرسی

قابل توجه دانشجویان محترم گروه حسابداری و حسابرسی

بدین وسیله به اطلاع می رساند جلسات دفاع گروه حسابداری و حسابرسی در تاریخ 99/6/2به صورت  مجازی و به شرح ذیل اعلام می گردد : 

1. خانم هدا قلیچی مقدم

2.آقای علی اکبر حسن زاده گان

3.آقای علی قنبری

4.آقای یوسف شیخی

5.آقای حسین جهانی

مدیر تحصیلات تکمیلی

بهزاد لطفی              

۲۹ مرداد ۱۳۹۹  -  تحصیلات تکمیلی