جلسات دفاع گروه حسابداری و حسابرسی

قابل توجه دانشجویان محترم گروه حسابداری و حسابرسی

بدین وسیله به اطلاع می رساند جلسات دفاع گروه حسابداری و حسابرسی در تاریخ 99/6/11به صورت  مجازی و به شرح ذیل اعلام می گردد : 

1. آقای سعید رنجبر یساقی

2. خانم زهرا مرید احمدی یزدی

3. آقای مبین شفیعی

4. آقای محسن محمودی مینایی

5. خانم زهرا داوری

مدیر تحصیلات تکمیلی

بهزاد لطفی              

۱۰ شهریور ۱۳۹۹  -  تحصیلات تکمیلی