جلسات دفاع گروه مدیریت

قابل توجه دانشجویان محترم گروه مدیریت بازرگانی

بدین وسیله به اطلاع می رساند جلسات دفاع گروه مدیریت بازرگانی در تاریخ 99/6/14به صورت  مجازی به شرح ذیل اعلام می گردد : 

1. آقای مهدی صفایی

2. خانم فرشته رضاپور

3. خانم شیرین جمالی نسب

4. آقای ناصر محمدپور مقدم

  مدیر تحصیلات تکمیلی

 بهزاد لطفی              

۱۲ شهریور ۱۳۹۹  -  تحصیلات تکمیلی