جلسه دفاع گروه حقوق خصوصی

قابل توجه دانشجویان محترم گروه حقوق خصوصی

بدین وسیله به اطلاع می رساند جلسه دفاع آقای شهرام عبدالصالحی دانشجوی کارشناسی ارشد گروه حقوق خصوصی در تاریخ 99/6/30 در ساعت 13 به صورت  مجازی برگزار می گردد.   

 مدیر تحصیلات تکمیلی 

 بهزاد لطفی                   

۳۰ شهریور ۱۳۹۹  -  تحصیلات تکمیلی